Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over motorrijder, cursist, bestuurder of instructeur wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke persoon bedoeld.

Begripsomschrijvingen:
Cursist : degene die in het bezit is van een geldig motorrijbewijs en zich inschrijft voor een van de trainingen van MRV
Instructeur: een door MRV aangestelde instructeur/beroepsmotorrijder.
Duopassagier: Het is de cursist toegestaan tijdens de trainingsdag een duopassagier mee te nemen. Deze duopassagier mag op geen enkele wijze het rijgedrag van de cursist nadelig beïnvloeden. Tijdens de behendigheidsoefeningen is het niet toegestaan een duopassagier te vervoeren.

Algemene bepalingen

I. Aansprakelijkheid
Door inschrijving van en deelname aan een trainingsdag alsmede het ondertekenen van de vrijwaring gaan de cursisten en duopassagiers akkoord met deze voorwaarden. Door inschrijving via website of telefoon gaan zij automatisch  akkoord met de algemene voorwaarden.
Door inschrijving doen de cursist en de duopassagier afstand van ieder beroep op gerechtelijke instanties tegen MRV of een van haar instructeurs.
Voor ongevallen ontstaan vóór, tijdens of na een training wijst MRV iedere verantwoording of verplichting af met betrekking iedere schade aan personen of anderszins.
De cursist en de duopassagier zijn volledig verantwoordelijk voor door hen direct of indirect veroorzaakte schade of ongeval of voor overtredingen van wettelijke voorschriften. De cursist en de duopassagier zullen nimmer MRV of een van haar instructeurs aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid door hun begaan.

II. Annulering
De cursist stelt MRV zo spoedig mogelijk  schriftelijk op de hoogte van een annulering. Bij terugbetalingen zal er een vast bedrag van 15,00 Euro aangerekend worden voor administratieve kosten. Indien een annulering binnen 14 dagen vóór de trainingsdag wordt gedaan, en er geen vervangende deelnemer voor in de plaats kan komen, is het volledige cursusgeld verschuldigd.  Indien er een reservatie is gedaan en deze is gefactureerd en betaald zal deze geldig blijven tot maximum één jaar na factuurdatum; na één jaar vervalt de reservering/betaling en is er geen aanspraak op terugbetaling.

III. Betaling
De cursist zorgt dat het verschuldigde cursusgeld voor de trainingsdatum volledig is voldaan, dit ten minste twee weken voor aanvang cursus.
Reservaties / betalingen voor een bepaalde training zijn niet overdraagbaar naar een andere training.  Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn voor een bepaalde cursus zullen de eerst betalende voorrang krijgen. Door een late betaling kan uw resevering vervallen. 

IV. Foto's en beeldmateriaal.
Foto's en beeldmateriaal gemaakt tijdens trainingen en/of cursussen mogen door MRV verder gebruikt worden voor andere doeleinden. Daar deze eigendom zijn van MRV kan op het gebruik hiervan geen verdere aanspraak gemaakt worden.

V.
Het programma van de trainingen kan variëren in functie van tijdsspanne en niveau van de cursisten, dwz dat de beschreven punten per training kunnen wegvallen en nieuwe niet beschreven oefeningen kunnen bijkomen.
Bij inschrijving gaat de cursist hiermee akkoord en is er geen compensatie voorzien voor de niet uitgevoerde oefeningen.

Ritten algemeen :
1. Respect voor de natuur. (www.codegroen.be)
2. Respect voor eenieders eigendom,(plantsoenen,akkers….enz.)
3. Respect voor andere hobby’s die we tegen komen, ruiters,wandelaars,fietsers, dieren…..
4. De organisatie is eigenaar van de aangeboden routes op Tripy,en het is verboden om elk ander registratie ”materiaal” met zich mee te nemen met als doel de route te copieren of op te slaan (Gps,…). Elke vastgestelde inbreuk zal een uitsluiting tot gevolg hebben zonder enige recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Dit om onze hobby te beschermen en om te voorkomen dat de routes verspreid worden. Daardoor vermijden we met z’n allen dat de route “overbevolkt” wordt. Dat zou een al dan niet geheel of gedeeltelijk afsluiting van bepaalde passages tot gevolg kunnen hebben. Met alle gevolgen nadien voor de volgende deelnemers.
5. MRV kan geen enkele aansprakelijkheid ten laste worden gelegd betreffende deze dagtocht.
RESPECTEER STEEDS DE VERKEERSREGELS!

Algemene Voorwaarden

Copyright © 2011 by "MRV Concepts Bvba  ·  Alle Rechten voorbehouden ·  E-Mail: m.r.v@telenet.be
Gebruiksvoorwaarden & privacy
cpwebdesign